УСЛУГИ

РАЗВОЈ НА СОФТВЕР

Нашиот тим обезбедува развој на софтвер во две главни области:

апликациски софтвер вграден (embedded) софтвер

АПЛИКАЦИСКИ СОФТВЕР

Во оваа област обезбедуваме помош и совети за избор на соодветна технологија за проектот на клиентот. Носењето исправна одлука на почетокот на проектот ја штити инвестицијата, ресурсите и времето што ќе се потрошат во имплементацијата на проектот.

Потоа дизајнираме, развиваме, тестираме и имплементираме соодветно софтверско решение кое одговара на клиентските барања. Нашите бизнис аналитичари ќе направат детален преглед на почетната ситуација, деловните потреби и функционалните барања, под надзор на клиентот, и ќе донесат конкретен предлог за софтверската спецификација.

ВГРАДЕН СОФТВЕР

Развојот на вграден софтвер ќе ви обезбеди целосна автоматизација во процесот на продукција или управување. Ние обезбедуваме програмски код кој соодветно одговара на хардверот во којшто треба да се вгради, со цел истиот да се управува или надгледува.  На овој начин му обезбедуваме на клиентот да заземе активна улога во парадигмата Industry 4.0. Исто така придонесуваме за остварувањето на широко распространет Internet of Things екосистем, кон кој цели Industry 4.0.

ЕКСПЕРТИЗА

Целосно ги владееме и имаме релевантно искуство во следните технологии:

Full stack:
PHP/ASP.NET/Java/MySQL, SQL/ReactJS/VueJS

PLC, Automation, IoT:
PLC/SCADA/PIC/Arduino

СИСТЕМСКА ИНТЕГРАЦИЈА

Експертизата и знаењето го прават нашиот тим способен целосно да ја интегрира развиената софтверска апликација, вградениот софтвер или решението во вашиот постоечки компаниски или хардверски екосистем. Можеме да додадеме различни видови интерфејси и протоколи за ефикасна комуникација со постоечките апликации на компанијата, како што се веб сервиси, REST API, зачувани процедури. Од друга страна, нашето искуство во работа со серверски и мемориски хардвер од различни светски производители ни овозможуваат да направиме инсталација и интеграција на едно целосно, клуч-на-рака решение за клиентот.

МОДЕЛИ НА СОРАБОТКА

Нашиот модел на соработка вклучува изнајмување на ресурси и проширување на тимот на клиентот со наши ресурси, прилагодливи на потребите на клиентот, како и договор на основа на проект со дефинирани цели и делокруг.

Ние ќе обезбедиме ефикасно вклучување на нашите ресурси во корпоративната култура на клиентот, така што деловните процеси и целната развојна околина на клиентот е креирана и применета од нашиот тим.

Исто така, може да креираме функционален Центар за развој и испорака, посветен само на еден клиент и неговите цели за IT развој, имплементации и поддршка во дадена технолошка област.